Werking en inschrijven

Het Buurtgezondheidscentrum De Restèl werkt sinds mei 1997 met een forfaitair inschrijvingssysteem en kiest daarmee resoluut voor een (financieel) toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg, waarin het begrip ‘solidariteit’ een belangrijke rol speelt : de ‘gezonde’ ingeschreven patiënten dragen immers bij aan het budget dat het team kan aanwenden om de meer zorgbehoevenden te verzorgen.

Het forfaitair inschrijvingssysteem

In artikel 52 §1 van de wet van 14 juli 1994 wordt voorzien dat huisartsen, verpleegkundigen en kinesisten forfaitair betaald kunnen worden op basis van het aantal patiënten dat zich in de praktijk inschrijft. Het buurtgezondheidscentrum ontvangt maandelijks een vast bedrag (forfait) voor alle ingeschreven patiënten, ongeacht het aantal geleverde zorgverstrekkingen. Dit bedrag is gebaseerd op het zorgbehoefteprofiel van onze patiëntenpopulatie. De patiënt hoeft niet meer zelf te betalen voor consultaties en huisbezoeken. Deze regeling geldt enkel voor de betaling van consultaties en huisbezoeken. Technische prestaties en medicatie vallen er altijd buiten.

Wie een beroep doet op een huisarts of verpleegkundige buiten het centrum zal deze raadplegingen niet terugbetaald krijgen door de mutualiteit. Op deze regel zijn een aantal duidelijk omschreven uitzonderingen: zie daarvoor 'Vraag en Antwoord'.

Inschrijven via een overeenkomst

Patiënten dienen zich in te schrijven aan de hand van een overeenkomst tussen patiënt en centrum. Deze geldt voor de medische zorgen van huisartsen én verpleegkundigen.

Als u zich wilt inschrijven heeft u per persoon twee kleefstrookjes van uw mutualiteit nodig. De inschrijving kost 2.5 euro per persoon per jaar, maar is kosteloos voor WIGW-100%-patiënten. U bent ingeschreven vanaf de 1ste van de maand volgend op de datum dat u inschrijft.

Interdisciplinaire werking en privacy

Uit het ondertekenen van de overeenkomst vloeit voort dat patiënten zich akkoord verklaren met de interdisciplinaire aanpak van het wijkgezondheidscentrum. Zorgverstrekkers werken samen, overleggen en wisselen de nodige informatie uit, onder meer via het elektronisch dossier. Deze uitwisseling gebeurt in functie van een betere zorgverlening.

Elke zorgverstrekker die kennis krijgt van persoonlijke en/of medische gegevens van de patiënt is gebonden aan het beroepsgeheim. Ook praktijkassistenten of preventiemedewerkers die vanuit hun taakomschrijving in contact komen met het medische dossier zijn gebonden door een discretieplicht. Andere medewerkers komen niet in contact met medische gegevens.

Patiënten die zich inschrijven in ons centrum aanvaarden dit soort uitwisseling van gegevens, tenzij zij uitdrukkelijk laten weten dat bepaalde gegevens niet mogen worden gedeeld. De patiënt kan dit aan om het even welke zorgverstrekker meedelen.

Wie kan zich inschrijven?

Het Buurtgezondheidscentrum richt zich tot alle bewoners van een geografisch afgebakend inschrijvingsgebied: Alken, Kozen, Zepperen, Kortenbos, St. Lambrechts-Herk, Stevoort, Ulbeek en Wellen (excl. Berlingen). De verblijfplaats geldt als enig criterium voor inschrijving.

Afsprakensysteem

In het BGC wordt enkel op afspraak gewerkt. U kan elke weekdag tussen 8u00 en 19u00 telefoneren (011/31 31 84) of langskomen om een afspraak te maken. Indien u een voorkeur heeft voor een bepaalde arts, tracht men daar aan het onthaal rekening mee te houden, maar het is niet altijd mogelijk dat u diezelfde dag nog terecht kan bij uw voorkeurarts. Er zijn altijd andere dokters beschikbaar, die ook toegang hebben tot uw medisch dossier.

Ook voor de verpleegkundige kan u een afspraak maken aan het onthaal, maar dit kan enkel op doorverwijzing van de dokters.

Kan de afspraak niet doorgaan, verwittig dan zo vlug mogelijk, zo kunnen we dan nog iemand anders verder helpen.

Herhaalvoorschriften

Uw arts zal u voldoende medische voorschriften voor uw medicatie meegeven tot uw volgende consult. We volgen daarbij de medische richtlijnen voor kwalitatieve zorg van de huisartsenvereniging. Voor veel medicatie is het immers nodig dat u regelmatig op controle komt bij uw arts. U hoeft en kan dus niet telefonisch voorschriften aanvragen.

Telefonisch contact met de huisarts

Onze artsen zijn telefonisch voor u beschikbaar elke werkdag van 17u tot 18u (zie consultatieschema). U kan op deze momenten bellen om te vragen naar labo-uitslagen, medische vragen, enzovoort. Dit betekent ook dat we op andere tijdstippen niet zullen doorverbinden met de arts. Op die manier garanderen we dat u tijdens uw consult bij de huisarts niet gestoord wordt door telefonische oproepen voor de arts (tenzij in geval van uitzonderlijke situaties). Kijk bij het consultatieschema welke arts wanneer telefonisch bereikbaar is.

Huisbezoeken

Een huisbezoek neemt voor de dokter heel wat meer tijd in beslag dan een raadpleging in het centrum. Bovendien heeft de dokter in het centrum alles bij de hand en kan hij/zij u hier beter onderzoeken. Daarom vragen u om zoveel mogelijk zelf langs te komen. Als u echter te ziek bent, komt de dokter op huisbezoek. Tracht dit al voor 10u00 aan te vragen.

Wachtdiensten

Op weekdagen na 19u en in het weekend kan u beroep doen op de regionale wachtdienst. U belt gewoon naar het vertrouwde nummer van de praktijk 011/31.31.84

of naar het centraal oproepnummer 011 31 54 00.

Opgelet! Het getuigschrift dat u van de huisdokter ontvangt, moet u in het Buurtgezondheidscentrum binnenbrengen zodat wij het bedrag dat u anders van het ziekenfonds zou ontvangen, kunnen terugbetalen! Noteer dan uw rekeningnummer op het briefje.