Een buurtgezondheidscentrum?

Buurtgezondheidscentrum De Restèl onderschrijft net als de andere wijkgezondheidscentra een gemeenschappelijke visie in de uitbouw van een zorgconcept op de eerstelijn. Wijkgezondheidscentra kiezen expliciet voor:

Onafhankelijkheid en pluralisme

Een wijkgezondheidscentrum is onafhankelijk, pluralistisch, onverzuild en niet gebonden aan een politieke partij.

Niet-winstgevende organisatie

Een wijkgezondheidscentrum organiseert zich als niet-winstgevende organisatie. In de bestuursorganen van de organisatie (Algemene Vergadering en Raad van Bestuur) zijn personeel, patienten en buitenstaanders vertegenwoordigd.

Interdisciplinaire samenwerking onder een dak

Een wijkgezondheidscentrum heeft als minimuminvulling een huisarts, een verpleegkundige en een derde discipline (die of een bijkomende RIZIV-discipline op de eerste lijn is, of gezondheidspromotie of maatschappelijk werk). Tussen de verschillende disciplines wordt op structurele wijze interdisciplinair overlegd.

Gemeenschapsgerichte werking

Een wijkgezondheidscentrum richt zich tot het individu en de gemeenschap en neemt actief deel aan een gezondheidsbeleid in de wijk of het werkingsgebied. In samenwerking met relevante partners worden initiatieven genomen om gezondheidsbehoeften in dit gebied te detecteren en aan te pakken.

Territoriale werking

Een wijkgezondheidscentrum richt zich tot een duidelijk afgebakend geografisch werkgebied (wijk of gemeente). Als enig criterium voor inschrijving van een patient geldt zijn/haar verblijfplaats.

Structurele samenwerkingsverbanden

Een wijkgezondheidscentrum werkt actief en structureel samen met lokale en regionale (beleids)partners inzake gezondheid en welzijn en richt zich daarvoor zowel tot patienten als tot wijkbewoners.

Ziektepreventie en gezondheidsbevordering

Een wijkgezondheidscentrum heeft een aanbod van individuele en groepsgerichte ziektepreventie voor ingeschreven patienten, dat zo mogelijk gebaseerd is op evidence based medicine en dat op een planmatige wijze wordt georganiseerd. Daarnaast wordt gewerkt aan gezondheidsbevordering bij de eigen patientenpopulatie en de lokale gemeenschap, met als doel de zelfredzaamheid van patienten en wijkbewoners te versterken en te bevorderen.

Integrale zorgverlening

Een wijkgezondheidscentrum besteedt uitdrukkelijk en pro-actief aandacht aan zowel lichamelijke, psychische als sociale componenten van gezondheid.

Toegankelijkheid

Een wijkgezondheidscentrum werkt bij voorkeur met het forfaitair betalingssysteem of met een andere betalingsregeling waardoor de financiele toegankelijkheid bevorderd wordt. Het ziet toe op een toereikende fysieke toegankelijkheid en staat open voor iedereen ongeacht zijn/haar culturele, sociale of politieke achtergrond. Het werkt ook aan manieren om patienten en wijkbewoners te betrekken bij zijn werking.

Continuïteit

Een wijkgezondheidscentrum is gedurende minimum 10u per werkdag te bereiken. Per patient wordt een dossier bijgehouden door de medische, paramedische en maatschappelijke disciplines.

Kwaliteit

Een wijkgezondheidscentrum levert aantoonbare inspanningen om de kwaliteit van de patientenzorg en praktijkorganisatie te optimaliseren en te evalueren.

Vereniging van wijkgezondheidscentra

De Vereniging van Wijkgezondheidscentra overkoepelt alle Vlaamse wijkgezondheidscentra. Meer informatie vindt u op de website www.vwgc.be.